Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bến Tre năm 2023 – 2024 thi ngày 6/6 đã được cập nhật dưới đây kèm đáp án của

Đề thi vào lớp 10 tỉnh Bến Tre môn Anh 2023

Question 26: What is the main idea of the passage?

A. The author used to live in the country.

B. Food in the country in comparison to that in the city.

C. There are four seasons in the countryside.

D. Comparison between life on a farm and that in the city.

Question 27: The word “them” in line 2 refers to city people

By badinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *